Проект “Образование за утрешния ден”

Доставено оборудване по проект BG05M2OP001-2.012-0001-C01 “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”


Доставено и монтирано оборудване по договор Д01-262 / 12.12.2019 г. с ДЗЗД “КЕЙСИЕМ ТЕХ”