Проект “Образование за утрешния ден”

Информация за ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”

В ОУ “Алеко Константинов” е сформиран един клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови, клуб “Дигитални умения за начинаещи”, с ръководител Теодора Маринова

Доставено оборудване по проект BG05M2OP001-2.012-0001-C01 “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”


Доставено и монтирано оборудване по договор Д01-262 / 12.12.2019 г. с ДЗЗД “КЕЙСИЕМ ТЕХ”