Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”

През настоящата 2023/2024 год. в ОУ “Алеко Константинов‘‘ по националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ се сформира 1 група към Модул 2 с ръководител г-жа Гинка Павлова – старши учител по ФВС.

Отбор по Волейбол – смесен – момичета и момчета. В отбора участват 12 ученици от прогимназиален етап

V – VII клас.

На 18.12.2023 г. със съдействието на УСШ и РУО – Русе се проведе приятелски турнир с училищата, участващи в НП ” Заедно в изкуствата и спорта” – ОУ “Алеко Константинов”, ОУ “Иван Вазов”, СУ “Васил Левски” и СУ “Възраждане”. Участниците се представиха много добре.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

– Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;

– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

– Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;

         – Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,

както и към колективните спортове;

  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен

начин на живот.

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

– осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

– насърчен и засилен интерес на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;

– подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;

– изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;

  • повишена музикална, танцова, театрална, филмова, както и в областта на изобразителното

 изкуство култура на подрастващите и насърчен интерес за съхраняване и утвърждаване на културните ценности;

– стимулиран интерес на учениците към богатото музикално, танцово, театрално, филмово и изобразително наследство, както и към високите спортни постижения;

– развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен начин на живот;