АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на Удостоверения за валидиране на ПК по част от професия и Свидетелства за валидиране на ПК

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Приемане и преместване на ученици

Бланка на Заявление от родител до директора на училището за преместване на ученик

Декларация за съгласие за доброволно предоставяне на лични данни