Документи

ПРАВИЛНИК за дейността на училището

Учебен план за ученици от І – VІІ клас

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 година

План за реализация на стратегията

Годишен план за действие върху училището

Програма за превенция на ранното напускане в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за съобщаване на деца и ученици от въображаеми групи

Занимания по интереси

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.

Училищна медиация

Обявете за Избор на английски оферти  за доставка на английски Продукти, ЗД схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” за учебници 2019/2020 г.,  2020/2021 г., 2021/2022 г.

Заповед схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

График за дейности по групи в проект “Подкрепа за успех”

Процедура за подбор на образователен медиатор в ОУ “Алеко Контнатинов” – гр. Русе по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

Заповед за провеждене на процедура за подбор на образователен медиатор