Документи

ПРАВИЛНИК за дейността на училището

Учебен план на учениците от І – VІІ клас

Индивидуални учебни планове

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 година

План за реализиране на стратегията

Годишен план за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Занимания по интереси в ЦОУД I – VII клас

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г.

 

Училищна медиация

Обърнете се към Избор на английски оферти  за доставка на английски Продукти, ЗД схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” за учебници 2019/2020 г.,  2020/2021 г., 2021/2022 г.

Заповед схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

График за дейности по групи в проект “Подкрепа за успех”

Процедура за подбор на образователен медиатор в ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

Заповед за провеждане на процедурата за подбор на образователен медиатор