Документи

ПРАВИЛНИК за дейността на училището през учебната 2023/2024 година

Училищни учебни планове на учениците от І – VІІ клас за учебната 2023/2024 година

Индивидуални учебни планове за учебната 2023/2024 година

Стратегия за развитие на ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе за периода 2023-2028 година

План за изпълнение на дейностите по стратегията за 2023-2024 учебна година

Годишен план за дейността на училището през учебната 2023/2024 година

Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

Форми на обучение за учебната 2023/2024 година

Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация  

Етичен кодекс на училищната общност на ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе

 

Заповед схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

График за дейности по групи в проект “Подкрепа за успех”

 

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на механизма

Система за прилагане на механизма

Декларация за информирано съгласие на родител