Документи

ПРАВИЛНИК за дейността на училището

Учебен план за ученици от І – VІІ клас

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 година

План за реализация на стратегията

Годишен план за действие на училището

Програма за превенция на ранното следване в училище

Програма за представяне на равнина и за приобщаване на деца и ученици от групи

Занимания по интереси

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.

Училищна медиация

Обявете за избор на оферти  за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебници 2019/2020 г.,  2020/2021 г., 2021/2022 г.

Заповед схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

График за дейности по групи на проект “Подкрепа за успех”

 

Безплатен скрийншинг на деца и младежи от 6 до 18 години в Националната кампания за профилактика на детското зрение: Линк за повече информация за оптимизиране и медицински центрове, който ще бъде скрининг за:

http://kwiat.bg/bg-kwiat-za-profilaktikata-na-detskoto-zrenie