Документи

ПРАВИЛНИК за дейността на училището

Учебен план на учениците от І – VІІ клас

Индивидуални учебни планове

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 година

План за реализиране на стратегията 2020-2024 година

Годишен план за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План-програма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Занимания по интереси в ЦОУД I – VII клас

Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 г.

Форми на обучение за учебната 2022/2023 година

Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година

 

Училищна медиация

Обявление за конкурс по документи за избор на фирма за извършване на доставка – закуски за ученици от I до IV клас за учебната 2022/2023 година

Заповед за конкурс по документи за избор на фирма за извършване на доставка – закуски за ученици от I до IV клас за учебната 2022/2023 година

Заповед схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

График за дейности по групи в проект “Подкрепа за успех”

Процедура за подбор на образователен медиатор в ОУ “Алеко Константинов” – гр. Русе по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

Заповед за провеждане на процедурата за подбор на образователен медиатор